tiistai 29. kesäkuuta 2010

Tutkimussuunnitelma matkaan lähtiessä

Tutkimusta tehdessä yksityiskohtien näkeminen on tärkeää, mutta tutkimusaiheen valinnan, tavoitteen asettamisen sekä aineiston ja menetelmien etsimisen jälkeen on kuitenkin aika nostaa katse ja laatia tutkimussuunnitelma. Sitä kirjoittaessa joudun miettimään tarkemmin, mistä tutkimuksessani on oikeastaan kyse: mitä tutkin ja miten, ja miksi tutkimukseni on tärkeää (ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).

Tutkimussuunnitelman laatimisesta on monenlaista hyötyä. Ensinnäkin se auttaa sitoutumaan valittuun tutkimusaiheeseen. Lisäksi se ohjaa ja suuntaa eri tutkimusvaiheiden käytännön toteuttamista, vaikka sitä joutuukin yleensä tarkentamaan. (Hirsjärvi ym. 2009.) Tutkimussuunnitelma on myös minun ja ohjaajani yhteinen työväline ja vie siten tutkimusprosessia eteenpäin. Siksi sen kirjoittamiseen kannattaa käyttää aikaa.

Yritykseni liikeidean sparraaja, innovaatioasiamies Hakala antoi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen liittyen hyvän ajatuksen. Hän kertoi kurssista, jonka yhtenä tavoitteena oli kehittää yrityksen toiminta-ajatus toimivaksi liikeideaksi. Heti ensimmäisenä kurssipäivänä osallistujat pääsivät laatimaan suunnitelmaa, mutta liiketoimintasuunnitelman sijasta tehtävänä olikin kirjoittaa matkasuunnitelma Suomesta Bangkokiin. Samaa tehtävää tehtiin vielä seuraavankin päivän ajan. Viimeisenä kurssipäivänä asia oli kuitenkin sisäistetty ja itse liiketoimintasuunnitelma valmistui nopeasti. Myös lopputulos oli laadukasta: joka ainoa pikkukivi, mahdollinen tyrsky, tuulensuunta ja -nopeus oli huomioitu, samoin kuin päätyminen päämäärän sijasta lähisaarelle.


Tutkimussuunnitelmaan ei sentään tarvitse kirjata kaikkia mahdollisia muuttujia (ks. Savolainen 2007), vaan karille karahtaneen ongelmanasettelun voi saada toimivaksi esimerkiksi rajaamalla tutkimuskohdetta lisää tai vaihtamalla tutkimuksen näkökulma toiseksi (Alasuutari 1999).

Suunnitelmaa laatiessa kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki kirjoittaminen, myös pro gradu -tutkimuksen tai väitöskirjan tutkimussuunnitelman laatiminen on luovaa työtä, eikä se sanan varsinaisessa merkityksessä valmistu - ei ainakaan kerralla tai hetkessä. Tutkimuksen alussa ja aika ajoin tutkimusta tehdessä on siksi hyvä nostaa katse ylös ja tarkastella, miltä ympärillä itse asiassa näyttää tai mitä taivaalla tapahtuu, ja minne olenkaan matkalla.


Viitteet

Alasuutari, Pertti (1999). Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.

Hakala, Anssi, innovaatioasiamies. Vaasa Science Park & Vaasan yliopisto.

Hirsjärvi, Sirkka, Pirkko Remes & Paula Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita. 15. painos. Helsinki: Kirjayhtymä.

Saaranen-Kauppinen, Anita & Anna Puusniekka (2006). KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Savolainen, Sakari (2007). Tutki ja kirjoita. Referaatti opettajan cl-opintoja varten. Helsingin yliopisto.

© P. Peltoniemi.

Päivitetty (linkkejä lisätty) 29.8.2010.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti