keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Kertomus etsimisestä

Laadullinen tutkimus on Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan kuin kertomus etsimisestä. Oikeastaan tämän ajatuksen voisi laajentaa koskemaan kaikkea tutkimusta, sillä tutkimuksen yleensä ja sen tutkimusraportin pitää kuvata, mitä etsin ja miten sitä etsin. Ja ennen kaikkea, löydänkö etsimääni. Se on siis juoneltaan etenevä kertomus, kuten Alasuutari (1999) asian ilmaisee.

Tässä blogissa kerron omasta etsimisestäni. En kutsu sitä löytöretkeksi, sillä pidän löytöretkeilyä aika sattumanvaraisena tutkimuksellisesta näkökulmasta katsottuna. Ennemminkin voisin kutsua tutkimustani etsimisretkeksi, suunnitelluksi sellaiseksi, jotakuinkin hallituksi kokonaisuudeksi, jossa tulokset voivat olla odottamattomia, mutta jossa minulla kuitenkin on etukäteisajatus tuloksista tai niiden luonteesta ja jossa tuloksiin ennen kaikkea päästään.


Silti tutkimukseni on vienyt minut myös aivan ennalta arvaamattomiin paikkoihin. Anttilan sanoin se on ollut kuin vuorelle kiipeämistä: huipun vähitellen lähestyessä eteen avautuu uusia näkymiä ja kokonaisuus alkaa hahmottua pikku hiljaa eri tavalla. Tästä yritän välittää blogissa edes osan.


Viitteet 

Alasuutari, Pertti (1999). Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.

Anttila, Pirkko, käsityötieteen emeritusprofessori. Helsingin yliopisto

Hirsjärvi, Sirkka, Pirkko Remes & Paula Sajavaara (2009). Tutki ja kirjoita. 15. painos. Helsinki: Kirjayhtymä.

© P. Peltoniemi.

Päivitetty (linkkejä lisätty) 9.9.2010.